Este mes presentamos dos mociones en el pleno,  la primera de ellas para agilizar la concesión de licencias de apertura y urbanísticas, la segunda moción que presentamos es para solicitar la enseñanza trilingüe en Cataluña.

 1. A) PART RESOLUTIVA

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 8/2017 D’1 DE JUNY DE 2017, ORDINÀRIA.

 

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldessa pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió anterior que s’ha distribuït amb la convocatòria.

VOTAMOS SI

 

2.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD DEL PLE DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ SUD DEL VALLÈS OCCIDENTAL, ADOPTAT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 26.04.2017 (EXP. 000006/2017-GERENCIA).

Antecedents

I .- Amb data 2 de febrer de 2007,  es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els estatuts del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Sud del Vallès Occidental.

II.- Aquest ens integrat pels Ajuntaments de Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sant Quirze del Vallès tenia com a objecte la gestió del servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit local que correspon als municipis consorciats com a titulars del canal de la demarcació Sabadell, ; Referència: TL12B; Canal: 45; PRA màxima 2Kw; Programa:3), concessionat en el Marc del Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital local aprovat per Reial decret 439/2004, de 12 de març i modificat pel Reial decret 2268/2001, de 3 de desembre, així com qualsevol altre activitat vinculada o connexa.

III.- D’ençà de la seva creació no ha desenvolupat l’activitat de producció i radiodifusió de continguts televisius prevista inicialment, motiu pel qual els ajuntaments membres del Consorci van manifestar majoritàriament la voluntat de procedir a la seva dissolució i liquidació.

IV.- El Ple del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Sud del Vallès Occidental, en sessió extraordinària de 13 de maig de 2016, va aprovar inicialment la dissolució i liquidació del Consorci, del qual l’Ajuntament de Rubí és entitat integrant.

V.- Aquest acord s’ha notificat a tots els Ajuntaments membres del Consorci, als efectes de la ratificació de l’acord adoptat.

Fonaments de dret

Vist allò que disposa l’art. 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) conforme l’acord de dissolució del Consorci ha de ser ratificat pels òrgans competents de tots els membres consorciats.

Vist l’article 47.2.g) Ley 7/1985, 2 abril, reguladora de les Bases de Règim Local, sent necessària l’aprovació per majoria absoluta del Plenari.

Vista la proposta de la regidora delegada de Comunicació de l’Àrea d’Alcaldia de data 14 de juny de 2017 i l’informe tècnic de 14/06/2017.

Es proposa:

1.- Donar compte de l’acord de dissolució i liquidació del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Sud del Vallès Occidental.

2.- Notificar aquest acord a l’esmentat Consorci.

NO SE VOTA

 

 

3.- MODIFICACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2016-2018: INCORPORACIÓ FITXES 70 A 73. (EXP. 000069/2017-PERSONES).

 

Atès que, d’acord amb l’Exposició de Motius i l’article 8 de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a l’establiment de qualsevol tipus de subvenció s’ha d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que concreti i connecti els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a llur consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament.

Atès que, en compliment de l’anterior, el Ple de 25 de febrer de 2016 va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al període 2016-2018, integrat per un text articulat format per 24 articles, una Disposició Addicional i un total de 54 fitxes annexes, numerades de la 1 a la 54, que defineixen les diverses línies de subvenció.

Atès que l’article 14.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, preveu que anualment es realitzarà l’actualització dels plans estratègics de subvencions d’acord amb la informació rellevant disponible.

Atès que el Ple de 27 d’abril de 2017 va aprovar una modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al període 2016-2018, consistent en una nova redacció de l’article 13.2 i en la incorporació de les fitxes 55 a 69.

D’acord amb l’informe elaborat pel coordinador de l’Àmbit d’Esports, Cultura i Educació, amb el vistiplau del Director de l’Àrea de Serveis a les Persones, resulta necessari actualitzar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí, per incorporar 4 noves línies de subvencions no previstes inicialment i numerades com a fitxes annexes des de la 70 fins a la 73, ambdues incloses.

D’acord amb el que estableixen els articles 2, 5 i 6 de la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els articles 3, 5, 8, 12 i 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern, el pla estratègic de subvencions s’ha de fer públic a la seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí i a la seva pàgina web.

Atès que, en data de 25 de febrer de 2016, l’òrgan que va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al període 2016-2018 va ser el Ple de la corporació, el mateix òrgan resulta també competent per a la seva modificació.

Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones, de data 8 de juny de 2017 i dels informes jurídic i tècnic de data 6 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposen els següents

ACORDS:

 1. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al període 2016-2018, mitjançant la incorporació de les fitxes 70 a 73 que s’adjunten a aquesta resolució..
 1. Publicar a la seu electrònica i a la pàgina web municipal la versió consolidada del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al període 2016-2018, incorporant les fitxes annexes 70 a 73.
 1. Traslladar aquesta resolució als serveis afectats.

 

VOTAMOS SI

 

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE D’ADEQUACIÓ FINCA FONT DEL FERRO” – PI15 (EXP. 000044/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el “Projecte d’adequació Finca Font del Ferro” de data maig de 2017, redactat per Sergi Garcia Fernandez, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  525.139,37€ (433.999,48€ més 91.139,89€ del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” es composa de quatre actuacions importants, les quals són: reforma de l’edifici existent, nau nova per a Rubiclac, urbanització exterior (camí accés Rubiclac), i façana carrer i nova secció de carrer.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’enginyera tècnica municipal de data 11 de maig de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 1 de juny 2017, l’informe tècnic de l’enginyera tècnica municipal de data 11 de maig de 2017 i l’informe jurídic de data 11 de maig de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte d’adequació Finca Font del Ferro” de data maig de 2017, redactat per Sergi Garcia Fernandez, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  525.139,37€ (433.999,48€ més 91.139,89€ del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'”URBANITZACIÓ DEL CARRER MAXIMÍ FORNÈS I ANNEX CARRER DR. ROBERT DE RUBÍ” PI04 (EXP. 000046/2017-TERRITORIAL)

Vist el projecte d’“Urbanització del carrer Maximí Fornès i annex carrer Dr. Robert de Rubí“ de data maig 2017, redactat per Pere García Hernández, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  946.901,91€ (782.563,56€ més 164.338,35€ del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” es planteja des de la premissa de generar una plataforma única, per generar una prioritat invertida, augmentar l’àmbit per al vianant amb l’eliminació del concepte de voreres.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 31 de maig de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 1 de juny 2017, l’informe tècnic de l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 31 de maig de 2017 i l’informe jurídic de data 1 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’“Urbanització del carrer Maximí Fornès i annex carrer Dr. Robert de Rubí“ de data maig 2017, redactat per Pere García Hernández, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  946.901,91€ (782.563,56€ més 164.338,35€ del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE D’APARCAMENTS AL CARRER ANTONI SEDÒ ENTRE EL CEIP CA N’ALZAMORA I EL PARC CAN SEDÓ” (EXP. 000047/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el “Projecte d’aparcaments al carrer Antoni Sedò entre el CEIP Ca n’Alzamora i el parc Can Sedó“ de data juny 2017, redactat per Félix Belmar López, Enginyer tècnit d’obres Públiques de l’empresa PRODOP, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  238.390,50€ (197.016,94€ més 41.373,56€ del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és definir i valorar les actuacions necessàries per a permetre l’execució de l’aparcament plantejat. El criteri de definició del mateix és optimitzar al màxim l’espai obtenint el major número de places d’aparcament, acotant al màxim la despesa econòmica.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 31 de maig de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 1 de juny 2017, l’informe tècnic de l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 31 de maig de 2017 i l’informe jurídic de data 1 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte d’aparcaments al carrer Antoni Sedò entre el CEIP Ca n’Alzamora i el parc Can Sedó“ de data juny 2017, redactat per Félix Belmar López, Enginyer tècnit d’obres Públiques de l’empresa PRODOP, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  238.390,50€ (197.016,94€ més 41.373,56€ del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

 

7.-  APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE “SENYALITZACIÓ D’ITINERARIS DE CAMINS I XARXA DE BICICLETA” – PI12 (EXP. 000048/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el projecte de “Senyalització d’itineraris de camins i xarxa de bicicleta“, redactat per Ferran Moll Riubrogent,  enginyer forestal de l’empresa E2 Estudis Enginyeria forestal,S.L., amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  59.938,25€  (49.535,74  més 10.402,51 del  21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és la senyalització íntegre dels itineraris en l’entorn natural de Rubí i la xarxa de bici en l’entorn natural de Rubí i la xarxa de bici en l’entorn urbà del nucli en fase 1 de projecció.

Segons l’informe tècnic municipal emès per la tècnica de Medi Natural de data 2 de juny de 2017 el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny 2017, l’informe tècnic de la tècnica de Medi Natural de data 2 de juny de 2017 i l’informe jurídic de data 2 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de “Senyalització d’itineraris de camins i xarxa de bicicleta“, redactat per Ferran Moll Riubrogent,  enginyer forestal de l’empresa E2 Estudis Enginyeria forestal,S.L., amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  59.938,25€  (49.535,74  més 10.402,51 del  21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “XARXA D’ITINERARIS EST” – PI13 (EXP. 000049/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el projecte “Xarxa d’itineraris est“, redactat per Ferran Moll Riubrogent,  enginyer forestal de l’empresa E2 Estudis Enginyeria forestal,S.L., amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  25.842,46 €  (21.356,58 €  més 4.484,88 € del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és l’adequació de l’accessibilitat de la xarxa d’itineraris est.

Segons l’informe tècnic municipal emès per la tècnica de Medi Natural de data 2 de juny de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny 2017, l’informe tècnic de la tècnica de Medi Natural de data 2 de juny de 2017 i l’informe jurídic de data 2 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte “Xarxa d’itineraris est“, redactat per Ferran Moll Riubrogent,  enginyer forestal de l’empresa E2 Estudis Enginyeria forestal,S.L., amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  25.842,46 €  (21.356,58 €  més 4.484,88 € del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

9.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “XARXA D’ITINERARIS OEST” – PI14  (EXP. 000050/2017-TERRITORIAL)

Vist el projecte “Xarxa d’itineraris oest“, redactat per Ferran Moll Riubrogent,  enginyer forestal de l’empresa E2 Estudis Enginyeria forestal,S.L., amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  34.586,25 €  (28.583,68 € més  6.002,57 € del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és l’adequació de l’accessibilitat de la xarxa d’itineraris oest.

Segons l’informe tècnic municipal emès per la tècnica de Medi Natural de data 2 de juny de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny 2017, l’informe tècnic del servei de Medi Natural de data 2 de juny de 2017 i l’informe jurídic de data 2 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte “Xarxa d’itineraris oest“, redactat per Ferran Moll Riubrogent,  enginyer forestal de l’empresa E2 Estudis Enginyeria forestal,S.L., amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  34.586,25 €  (28.583,68 € més  6.002,57 € del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

 

VOTAMOS SI

 

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ DE LA XEMENEIA DE L’ESCARDÍVOL-RUBÍ” – OS-28-2005 (EXP. 000051/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el “Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol-Rubí“, de data abril de 2016, redactat per Enric Xercavins i Valls, enginyer industrial i per Josep Xercavins i Batlló, enginyer tècnic industrial, de l’empresa PBX Centre de Càlcul SLP, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  87.762,66€  (72.531,12€ més  15.231,54 € del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és la consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol de Rubí.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecte tècnic del Servei de Projectes i Obres de data 2 de juny de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny 2017, l’informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic del Servei de Projectes i Obres  del servei de Projectes  i Obres de data 2 de juny de 2017 i l’informe jurídic de data 2 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol-Rubí“, de data abril de 2016, redactat per Enric Xercavins i Valls, enginyer industrial i per Josep Xercavins i Batlló, enginyer tècnic industrial, de l’empresa PBX Centre de Càlcul SLP, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  87.762,66€  (72.531,12€ més  15.231,54 € del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

 

11.- APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE TÈCNIC DE REUBICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL MERCAT MUNICIPAL AFECTADES PER LA IMPLANTACIÓ D’UN NOU OPERADOR” (EXP. 000052/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el “Projecte tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat municipal afectades per la implantació d’un nou operador“ de data maig 2017, redactat per Miquel Calcerrada Gómez, Enginyer Industrial, de l’empresa MC Enginyers, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  222.655,15€ (184.012,52€ més 38.642,63€ del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és la descripció de les obres de reubicació de totes les instal·lacions del mercat municipal de Rubí afectades per la presència d’un nou operador a la zona actual de parades, a fi d’adaptar aquestes a la nova superfície de parades i garantir una millor eficiència en el conjunt d’aquestes.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecte tècnic municipal del servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny 2017, l’informe de l’arquitecte tècnic municipal del servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017 i l’informe jurídic de data 6 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat municipal afectades per la implantació d’un nou operador“ de data maig 2017, redactat per Miquel Calcerrada Gómez, Enginyer Industrial, de l’empresa MC Enginyers, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  222.655,15€ (184.012,52€ més 38.642,63€ del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

 

12.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “SUBSTITUCIÓ PLAQUES DE FIBROCIMENT ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (FASE 1)” (EXP. 000053/2017-TERRITORIAL)

Vist el projecte “Substitució plaques de fibrociment als equipaments municipals (fase 1)“ de data 24 de maig de 2017, redactat per Rafael Pérez Moreno, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  60.466,48€ (49.972,30€ més 10.494,18€ del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és descriure les obres per a dur a terme la retirada de les plaques de coberta i elements de fibrociment dels equipaments municipals, degut a l’amiant que contenen, i aportació a abocador homologat en les condicions de seguretat i salut que prescriuen les vigents normatives per a aquests materials; així com la substitució de les plaques de fibrociment per cobertes de panell sandvitx, inclosos tots els seus remats necessaris..

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecte municipal de data 2 de juny de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny 2017, l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 2 de juny de 2017 i l’informe jurídic de data 6 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte “Substitució plaques de fibrociment als equipaments municipals (fase 1)“ de data 24 de maig de 2017, redactat per Rafael Pérez Moreno, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  60.466,48€ (49.972,30€ més 10.494,18€ del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

PROPUESTA DE Cs VOTAMOS SI

 

 

13.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PARC INFANTIL A SANT MUÇ – PI31 (EXP. 000054/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el projecte “Parc infantil a Sant Muç“ de data juny 2017, redactat per Pere Juli Tabueña i Lafarga, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de 209.649,36€ (173.263,93€ més 36.385,43€ del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és dotar a la urbanització de Sant Muç d’us espai d’esbarjo per als veïns, on es podrà desenvolupar activitat física, lleure i de relació entre els usuaris, tot complint els criteris de l’actuació es poden resumir els objectius del projecte en:

 • Creació d’una zona infantil amb elements de diferents jocs per a diverses edats.
 • Construcció d’una pista poliesportiva amb cistella de bàsquet i porteria de futbol.
 • Dota l’espai d’una zona d’aparcament per als usuaris que vinguin en cotxe.
 • Genera una zona d’estada i de pícnic.
 • Facilitar l’accessibilitat en l’àmbit.
 • Adequació de l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència energètica garantint un nivell d’il·luminació adequat.
 • Facilitar un sistema de recollida d’aigües fins a la xarxa de clavegueram.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny 2017, l’informe tècnic de l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017 i l’informe jurídic de data 6 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte “Parc infantil a Sant Muç“ de data juny 2017, redactat per Pere Juli Tabueña i Lafarga, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de 209.649,36€ (173.263,93€ més 36.385,43€ del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

14.- APROVACIÓ INICIAL “PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE CINC PARCS INFANTILS” PI 29 (EXP. 000055/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el “Projecte de millora de l’accessibilitat de cinc parcs infantils“ de data 2 de juny de 2017, redactat per Francesc Ventura i Parés, Enginyer de Canals, Camins i Ponts, de l’empresa Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L., amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  186.000,00€ (153.719,01€ més 32.280,99€ del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és dissenyar un nou parc accessible a la plaça Bonaventura Josa, situada al carrer Calderón de la Barca, entre c. Magallanes i c. Pintor Fortuny i dotar a quatre parcs més d’una cadireta accessible per als gronxadors existents.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny 2017, l’informe tècnic de l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017 i l’informe jurídic de data 6 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de millora de l’accessibilitat de cinc parcs infantils“ de data 2 de juny de 2017, redactat per Francesc Ventura i Parés, Enginyer de Canals, Camins i Ponts, de l’empresa Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, S.L., amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  186.000,00€ (153.719,01€ més 32.280,99€ del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

15.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE “MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ ALS PARCS INFANTILS”(EXP.000056/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el projecte de “Millora de la senyalització als parcs infantils “ de data maig de 2017, redactat per Raül de Castro Argudo, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  50.735,29€ (41.929,99€ més 8.805,30€ del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és la definició de les obres previstes per tal de dur a terme la millora de la senyalització als parcs infantils al terme municipal de Rubí.

Aquesta senyalització pretén dotar d’informació sobre els serveis, recomanacions, obligacions i prohibicions dels espais, específicament de les àrees de jocs infantils de la ciutat.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 31 de maig de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny de 2017, l’informe tècnic de l’arquitecta del servei de Projectes i Obres de data 31 de maig de 2017 i l’informe jurídic de data 6 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte “Millora de la senyalització als parcs“ de data de data maig de 2017, redactat per Raül de Castro Argudo, arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  50.735,29€ (41.929,99€ més 8.805,30€ del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

 

16.- APROVACIÓ INICIAL “PROJECTE D’APARCAMENTS AL CARRER MALLORCA ENTRE ELS CARRERS ALCANYÍS I GRANADA” PU-20-2016 (EXP. 000057/2017-TERRITORIAL)

Vist el “Projecte d’aparcaments al carrer Mallorca entre els carrers Alcanyís i Granada“ de data juny de 2017, redactat per David Blázquez Aguirre, enginyer de Camins, Canals i Ports, de l’empresa DBA-Fluxe estudios y proyectos S.L. amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  157.315,10€ (130.012,48€ més 27.302,62€ del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és la dotació d’un espai destinat a aparcaments de vehicles situat al c. Mallorca entre els carrers Alcanyís i Granada, davant de l’escola Teresa Altet. Actualment és un espai que és utilitzat com a aparcament i el projecte pretén millorar-ne les condicions.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecte tècnic municipal del servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny 2017, l’informe de l’arquitecte tècnic municipal del servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017, i l’informe jurídic de data 6 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte d’aparcaments al carrer Mallorca entre els carrers Alcanyís i Granada“ de data juny de 2017, redactat per David Blázquez Aguirre, enginyer de Camins, Canals i Ports, de l’empresa DBA-Fluxe estudios y proyectos S.L. amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  157.315,10€ (130.012,48€ més 27.302,62€ del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

PROPUESTA DE Cs VOTAMOS SI

 

17.- APROVACIÓ INICIAL “PROJECTE DE MILLORA DEL CARRER PUCCINI CIT 1B CAN JARDÍ” PI 22 (EXP. 000058/2017-TERRITORIAL)

 

Vist el “Projecte de millora del carrer Puccini CIT 1B Can Jardí”  redactat pels Emiliano Borrachero Sánchez, enginyer de Camins Canals i Ports, de l’empresa EiPO (Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres Públiques S.L.), amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  169.761,03 €  ( 140.298,37 € més  29.462,66 € del 21% d’IVA).

L’objecte d’aquest projecte, tal com consta al “Document núm.1  Memòria i Annexos” és la definició a nivell constructiu i la valoració de les obres de millora del carrer Puccini, del sector CIT 1B Can Jardí del terme municipal de Rubí.

Segons l’informe tècnic municipal emès per l’arquitecte tècnic del Servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017, el projecte presentat disposa dels documents exigits i s’observa coherència entre aquests d’acord amb allò que disposen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS), l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i l’article 235.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

Així mateix en aquest informe consta que en compliment del Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, i del RD 105/2008 d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc, s’inclouen dins dels annexes l’Estudi de seguretat i salut i l’annex de la Gestió de Residus.

D’acord amb la previsió continguda a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, circumstància aquesta darrera que concorre en aquest supòsit, tal i com consta a l’informe tècnic de constant referència que, a efectes de motivació, es té per reproduït i incorporat a aquest acord.

D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 37 del Decret 179/1995 esmentat, posats en relació amb l’article 52.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la tramitació del projecte exigeix la seva aprovació inicial i el tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Vista la proposta del regidor delegat d’Obra Pública i de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis Territorials de data 6 de juny de 2017, l’informe tècnic del servei de Projectes i Obres de data 6 de juny de 2017 i l’informe jurídic de data 6 de juny de 2017 que consten a l’expedient.

Es proposa:

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de millora del carrer Puccini CIT 1B Can Jardí”  redactat pels Emiliano Borrachero Sánchez, enginyer de Camins Canals i Ports, de l’empresa EiPO (Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres Públiques S.L.), amb un Pressupost d’Execució per Contracte de  169.761,03 €  ( 140.298,37 € més  29.462,66 € del 21% d’IVA), que  conté  l’Estudi de Seguretat i Salut en compliment del R.D. 604/2006 de 19 de maig, que modifica el R.D. de 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Segon.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’últim anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, termini durant el qual es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

VOTAMOS SI

 

 

 1. B) PART DE CONTROL

 

19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR AUP (CAV-PA)  DE SUPORT AL REFERÈNDUM D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA DEL PROPER 1 D’OCTUBRE DE 2017 (EXP.   000062/2017-ALCALDIA)

 

El nostre país està vivint moments històrics; la perseverança i la determinació d’un sentiment popular que ha transitat entre la persecució política i la repressió passant per la marginalitat del saber ser minoritari i residual per esdevenir actualment un moviment tan potent, actiu i transversal que determina l’agenda i acció política.

És important recordar i posar en valor la lluita i les lluitadores, no només contra la repressió ferotge i determinada dels anys de la dictadura militar, sinó també aquelles que no es van conformar amb el marc de l’autonomisme i la recuperació parcial de llibertats. Aquelles que durant anys van lluitar contra l’oblit i no van renunciar a ser poble.

El Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir reclamat i aclamat pel poble català sobretot en els darrers anys. Entenem, per tant, que és també voluntat majoritària del Parlament de Catalunya avançar envers la concreció de tot allò que faci possible l’exercici del dret democràtic a un referèndum sobre la independència de Catalunya.

El procés que avui viu Catalunya no va començar amb cap sentència ni acabarà amb cap declaració, perquè és fonamenta en un sentiment i una convicció de llibertat que comença i acaba en el poble català. Es el poble català qui en la seva majoria empeny institucions polítiques a un viatge que vam començar a visualitzar en les consultes populars, com la que va tenir lloc a  Rubí, impulsada per Rubí Decideix, l’octubre del 2011, i que van prendre la seva forma inapel·lable en les grans concentracions impulsades per l’ANC i Òmnium. Posteriorment, l’any 2014 es va celebrar el 9N, una demostració més de la voluntat d’un poble a exercir el seu dret a decidir (recordem que més d’un 70% de la ciutadania de Catalunya dóna suport a un referèndum). Finalment, el mandat popular també quedar recollit en les eleccions del 2015.

Arribat el moment que la Generalitat de Catalunya ha convocat  el referèndum amb data i pregunta, aquesta interpel·larà a les administracions locals. Una interpel·lació que no tan sols serà administrativa, sinó també serà un requeriment a complir les seves funcions i a facilitar l’exercici de drets a decidir dels seus ciutadans.

Aquesta convocatòria pel proper 1 d’octubre, també esdevindrà una interpel·lació com a demòcrates. Una interpel·lació a facilitar el diàleg, l’eina amb la que ens dotem com a comunitat per superar el conflicte i establir i consensuar posició: el vot.

Quina és l’alternativa a facilitar els mitjans físics i humans? Legitimar el conflicte i forçar la confrontació? No sembla un escenari propi d’un govern que es considera legítimament democràtic. Aquest octubre la història ens posarà a prova. Responsabilitat i respecte, però sobretot sentit comú.

Des de l’AUP creiem que, al marge de qualsevol ideologia, l’Ajuntament de Rubí ha de garantir, com a institució més propera a la ciutadania, que el poble pugui votar i decidir lliurement el seu futur.

Per tot l’anterior exposat, l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP-CAV-PA) proposa els següents acords:

Primer- Instar a l’equip de govern a donar suport al Parlament de Catalunya en la celebració del referèndum del proper 1 d’octubre de 2017 sobre la independència de Catalunya.

Segon- Instar a l’equip de govern a col·laborar i participar amb normalitat de les obligacions i procediments que una administració local ha de seguir de cara a la realització efectiva del referèndum. Entre aquestes obligacions, l’Ajuntament de Rubí es compromet a la cessió del cens electoral actualitzat, dels col·legis electorals i de la resta de la infraestructura necessària per a la realització del referèndum, així com posar al servei de la consulta el personal administratiu necessari i a la Policia Local.

Tercer- Instar a l’equip de govern a habilitar totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació ciutadana en el procés.

 

SE RETIRA LA MOCION

 

20.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS AUP (CAV-PA) I ICV-E PER UNS SALARIS DIGNES I EQUITATIUS DEL PERSONAL DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE RUBÍ, LA LLUNA I SOL SOLET (EXP. 000063/2017-ALCALDIA)

Aquesta moció es presenta a instàncies del Circulo Podemos Rubí.

Les escoles bressol són un espai molt important de socialització del que tots els especialistes coincideixen a assenyalar la funció cabdal que té per al desenvolupament dels infants. Les escoles bressol, per tant, no són unes infraestructures on només es deixen els infants, sinó que s’eduquen, socialitzen, es detecten possibles problemes cognitius, mèdics, i són un suport professional en la difícil i important tasca de criança i educació dels infants. Perquè aquesta funció pugui portar-se a terme en les millors condicions és necessari que les persones que se n’ocupen tinguin la preparació i les condicions de treball adients.

Un bon desenvolupament cognitiu i afectiu s’aconsegueix jugant en llibertat, captant i aprenent, reproduint i creant en l’ambient necessari per superar malestars; jugant és el mitjà com s’identifiquen, socialitzen, aprenen a tolerar i acceptar-se per poder jugar més i millor. Per això és molt beneficiós que puguin passar temps amb altres criatures en escoles que respectin i propiciïn l’anterior, per a complementar el que els ofereix la seva pròpia família i compensar-quan les oportunitats són pobres o lesives. En aquestes institucions es necessiten processos d’adaptació enormement respectuosos, de la mà de professionals excel·lents perquè, recolzats per la seguretat afectiva que els proporcionen, puguin fer una transició positiva durant temps ajustats.

Els i les professionals, en nombre suficient, han de tenir com a senyals d’identitat l’alta qualificació, el rigor i la calidesa així com l’habilitat per treballar en equip. Si, per contra es concep la seva funció com una tasca assistencial, les cures són una funció biològica, el joc un passatemps i l’escassa part educativa és pura instrucció desproveïda de veritable sentit pedagògic. En aquestes condicions es corre el perill que un nombre insuficient de professionals amb contractes minsos i inestables atenguin en espais inadequats presidits per criteris de rendibilitat econòmica.

Les criatures necessiten, per tant, en aquestes edats, polítiques públiques que donin suport al seu dret a una autèntica escola infantil desenvolupadora de totes les seves potencialitats, i les famílies no s’han d’acontentar amb unes llars d’infants que funcionin com un lloc on deixar els seus fills i filles durant unes hores al dia.

És fonamental garantir que els infants entre zero i els tres anys rebran l’atenció que es mereixen una etapa tan decisiva de la seva vida i cap societat que aspiri a un futur millor pot deixar de considerar aquesta qüestió com essencial. L’atenció a la petita infància és un termòmetre per determinar la qualitat democràtica i el futur d’un país. Tots els infants tenen dret a la millor educació possible, un dret que hem de garantir com un dels objectius prioritaris d’una societat veritablement compromesa amb el ple desenvolupament de tots els seus ciutadans i ciutadanes per tal d’aconseguir una convivència harmoniosa i plena.

Per aquestes raons, considerem que tots els educadors i educadores i personal treballador a aquests centres han d’ésser considerades fonamentals en el nostre municipi i, per tant, no pot haver-hi un tracte tan desigual entre el personal que s’ocupa d’aquestes tasques tan importants que recauen directament en el desenvolupament dels nostres fills i filles sense posar en perill el principi bàsic de l’equitat i afectar greument a la igualtat d’oportunitats.

Al nostre municipi l’escola bressol Lluna té una gestió privada fruit d’una licitació. El contracte amb l’empresa adjudicatària fruit de la licitació es va iniciar a l’1 de setembre de 2010 que tenia una durada inicial de 2 anys amb la possibilitat de pròrrogues fins al 2020. Si comparem amb l’escola bressol pública Bruna, ens trobem amb la següent situació:

Diferències salarials (els salaris es poden trobar a l’annex 2.1 del plec de condicions

que us adjuntem).

Escola Bressol Bruna (gestió pública) Escola Bressol Lluna (gestió privada)
Categoria professional Sou brut Categoria professional Sou brut
Directora 38.447,93€ Directora 22.508,54€
Educadora 25.015€ – 25.364,65€ Educadora/

Educadora Tutora

14.570,90€/ 18.570,82€
Tècnica auxiliarAuxiliar Tècnic 24.404,12€ Auxiliar Suport 10.626,90€
Tècnica Auxiliar Tècnica 25376,38€ Auxiliar administrativa 10.966,23€
Vetlladora 18.585,86€ – 20.492€
Servei cuina 20.840,68€ Auxiliar Cuina 10.626,90€
Servei Neteja 19.274,06€ – 20.311,55€

Diferències d’horaris:

HORARIS EBM BRUNA HORARIS EBM LLUNA
HORARI DELS INFANTS

DE 8H A 16,30 H

HORARI DELS INFANTS

DE 8H A 18H

(DE MOMENT NOMES FINS A LES 17H PER FALTA D’INFANTS PERÒ AMB POSSIBILITAT DE FER FINS A LES 18H SI HI HA DEMANDA)

REUNIONS D’ EQUIP 3H/SET REUNIONS D’EQUIP 3 H/SET
1a QUINZENA JULIOL  INTENSIU

(FINS LES 15H)

1ª QUINZENA JULIOL HORARI NORMAL FINS A LES 17H
2a QUINZENA JULIOL VACANCES 2 ª QUINZENA JULIOL INTENSIU (FINS A LES 15H)

Per tot això, es proposa a l’Ajuntament de Rubí  l’adopció dels següents:

ACORDS

1.- Elaborar i presentar, en el termini de quatre mesos des de l’aprovació d’aquesta moció el preceptiu informe de remunicipalització del servei de les Escoles Bressol municipals La Lluna i Sol Solet.

2.- Redactar, abans de la finalització de l’any en curs, un nou plec de clàusules per a la contractació del servei de les escoles bressol municipals externalitzades, que inclogui l’obligació d’adopció de clàusules socials i garanteixi l’adequació dels sous dels treballadors i treballadores del servei, establint un salari mínim no inferior al de la plantilla de l’escola bressol municipal La Bruna.

3.- Que es deixi de prorrogar el contracte amb l’actual adjudicatària per tal de que el nou plec de clàusules pugui treure’s a concurs públic i estigui resolt a l’inici del curs escolar 2018/2019.

Estamos totalmente de acuerdo con la moción, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y las mismas  obligaciones, esas diferencias de salarios son inadmisibles Nuestro grupo municipal votará a favor.

 

VOTAMOS SI

21.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-E PER LA REGULACIÓ DEL MERCAT DE LLOGUER D’HABITATGES A RUBÍ (EXP. 000064/2017-ALCALDIA)

 1. Atès que, malgrat que en la Declaració Universal dels Drets Humans s’estableix que cada persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, entre d’altres, l’habitatge, les Administracions durant molt temps han mirat cap a un altre costat i no han actuat regulant i dirigint el mercat de l’habitatge de manera que es garantís per a totes les persones un habitatge digne, en propietat o en lloguer, on cada persona pogués desenvolupar el seu projecte vital.
 2. Atès que, segons l’informe anual de Fotocasa de l’any 2016, el preu mig per metre quadrat de lloguer de Rubí (8,38€/m2) està per sobre de ciutats veïnes com Terrassa i Sabadell.
 3. Atès que durant l’any 2016, el preu de l’habitatge de lloguer a Rubí s’ha disparat un 18,14%. De fet, actualment el preu del lloguer al nostre municipi supera el que hi havia l’any 2006, poc abans d’esclatar la bombolla immobiliària.
 4. Atès que la borsa d’habitatge de lloguer de l’Ajuntament de Rubí no s’ha incrementat en cap nou habitatge en els darrers 14 anys i l’absència de polítiques municipals d’adquisició d’habitatge per a poder disposar d’un parc públic d’habitatge que actués de contrapès en el mercat de lloguer de la ciutat.
 5. Atès que també una mesura de contenció del preu dels habitatges és la creació d’un índex de preus de referència. Aquests índexs els crea l’administració i consisteix en establir un preu raonable de mercat per habitatges tenint en compte la zona, els metres quadrats, la mitjana d’edat del barri, la qualificació energètica, etc. Per tant, la persona que lloga l’habitatge sap que no hauria de pagar més d’aquell preu.
 6. Atès que la Generalitat de Catalunya està creant un índex de referència del lloguer per protegir els consumidors dels increments desproporcionats de preu dels habitatges.
 7. Atès que, una vegada elaborat aquest índex, cal estudiar molt bé com aplicar-lo per tal que esdevingui efectiu i no surti més a compte pels especuladors pagar una multa que complir amb l’índex.
 8. Atès que és evident que la regulació del preu del lloguer de l’habitatge no ho pot fer una sola administració i cal que el nostre Ajuntament sigui proactiu i faci propostes tècnicament ben estructurades i obertes al debat.

És per tot això, que els grups municipals d’ICV-E, AUP (CAV-PA) i C’s proposen al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Demanar a la Generalitat la ràpida publicació de l’Índex de preus del lloguer i que aquest sigui vinculant. Igualment demanar tota la informació necessària per poder preveure les polítiques municipals que se’n puguin derivar.

SEGON.- Crear, en el marc de la Taula d’Habitatge de Rubí, una comissió de treball per definir les estratègies per implementar l’índex una vegada es publiqui i establir les possibles bonificacions i penalitzacions en la seva aplicació.

TERCER.- Les penalitzacions i bonificacions que s’estableixin en aquesta comissió s’incorporaran a les Ordenances Fiscals del 2018.

Aquestes bonificacions hauran d’estar condicionades a mantenir un preu de lloguer per sota de l’índex de referència o bé a destinar l’habitatge en cessió a la borsa de lloguer social de l’Ajuntament de Rubí per un període mínim de temps amb la garantia de cobrament de la renda acordada, per part del propietari.

QUART.- Enviar aquests acords a les entitats municipalistes, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat.

VOTAMOS SI

 

22.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (C’S)  PER A AGILITZAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBERTURA I URBANÍSTIQUES (EXP. 000065/2017-ALCALDIA)

Exposició de motius

La realitat actual del sector comercial i industrial a la nostra ciutat posa de manifest la necessitat de fer un major esforç en l’eliminació dels obstacles administratius que existeixen per a exercir activitats comercials.

Aquestes mesures s’han d’adoptar amb caràcter urgent donada la situació de crisi econòmica que pateix des de fa temps l’esmentat sector, propiciant l’obertura de nous establiments, el que beneficiarà el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat i contribuirà a la creació d’ocupació.

Des de fa anys es ve dictant una normativa orientada a la simplificació de tràmits administratius necessaris per a l’atorgament de llicències per tal de facilitar l’activitat comercial.

És el cas de la Directiva 2006/123 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre relativa als serveis en el mercat interior que va imposar als Estats membres una sèrie de principis i regles amb vista a la liberalització de l’accés i exercici de les activitats de serveis, eliminant traves i establint un règim general de llibertat d’establiment, en el qual aquestes activitats només podran quedar supeditades a l’obtenció d’una autorització, excepcionalment, quan es justifiqui el compliment de criteris de no discriminació, necessitat i proporcionalitat.

Igualment, en l’àmbit estatal es dicten la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés de serveis i el seu exercici i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei esmentada anteriorment, per a realitzar la transposició de la Directiva europea al nostre ordenament jurídic.

Posteriorment es va aprovar la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible que introdueix els art. 84 bis i ter a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, establint amb caràcter general la inexigibilitat de llicència o altres mitjans de control preventiu per a l’exercici d’activitats, llevat que resultés necessari per a la protecció de la salut o seguretat públiques, el medi ambient o el patrimoni històric-artístic, o quan requerissin d’un ús privatiu i ocupació del domini públic però, en tot cas, condicionant es exigibilitat a un judici de necessitat i proporcionalitat.

Finalment mitjançant la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis s’avança un pas més eliminant tots els supòsits d’autorització o llicència municipal prèvia, motivats en la protecció del medi ambient, de la seguretat o de la salut públiques, lligats a establiments comercials i d’altres que es detallen en l’annex amb una superfície de fins a 300 metres quadrats.

No obstant això, i malgrat el marc normatiu exposat, la realitat és que a Rubí les llicències d’obertura i urbanístiques no es resolen en un termini adequat i fins i tot moltes d’elles es troben paralitzades obstaculitzant el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat. Per això cal que des de la corporació municipal s’estableixin mecanismes que permetin una major flexibilitat i agilitat en la concessió de llicències afavorint l’activitat i l’ocupació que ve lligat a la mateixa.

Tenint en compte tot l’exposat, el Grup Municipal Ciutadans proposa l’adopció dels següents acords

1 Realitzar una nova Ordenança Municipal de Llicències Urbanístiques per millorar l’eficiència en la tramitació de llicències.

2 Estudiar la possibilitat d’externalitzar part de la tramitació d’aquest servei, per agilitzar les llicències urbanístiques.

3 Implantar la tramitació telemàtica per a les llicències d’obertura i urbanístiques.

La capacidad de las personas para emprender proyectos y poner en marcha iniciativas es aquello que dinamiza una sociedad y la hace evolucionar.

Ese es el motivo por el que continuamente escuchamos hablar  de la importancia de crear las condiciones necesarias para desarrollar esas capacidades,  y propiciar que todas las personas puedan poner en práctica sus proyectos, e ideas.

Las licencias urbanísticas son indispensables para iniciar cualquier actividad, y a la hora de construir o reformar cualquier inmueble, la obtención de la correspondiente licencia de obra., puede variar entre uno y varios meses, siendo esto último en la práctica lo más frecuente.

Nos encontramos  que lejos de contribuir a dinamizar el trabajo y la economía de nuestra ciudad, el proceso para aprobar la documentación está conspirando directamente contra la realización del proyecto, y la viabilidad misma de la obra en cuestión.

Sin licencia de obra no se puede conseguir financiación, y tener paralizado el proceso de ejecución de obra significa para muchas empresas costes añadidos, que en algunos casos no compensan, o son inasumibles por los plazos de espera.

La realidad es que en Rubí las licencias se eternizan y el área de urbanismo supone un cuello de botella inadmisible  Por tal motivo presentamos ésta moción, en la que proponemos.

Que se realice una nueva ordenanza municipal para mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias. Implantar la tramitación telemática  para las licencias de apertura y urbanísticas,  como nuestra  vecina Sant Cugat. Que tiene la Ordenanza para agilizar los trámites de licencias urbanísticas en el contexto de la directiva 2006/123 del Parlamento Europeo.

En otro punto solicitamos estudiar la posibilidad de externalizar parte de la tramitación de este servicio, para agilizar las licencias urbanísticas.

Muchos ayuntamientos como el de Barcelona, Madrid y la propia Generalitat trabajan con empresas como Aucatel que son entidades colaboradoras.

Con la aprobación de esta moción conseguiremos modernizar y agilizar los trámites necesarios para la realización de cualquier obra, lo que sin duda redundará en beneficio de nuestra ciudad.

 

RETIRAMOS LA MOCIÓN PARA ACEPTAR UNA ENMIENDA

 

 

 

 

23.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (C’S) SOBRE L’ENSENYAMENT TRILINGÜE A CATALUNYA (EXP. 000066/2017-ALCALDIA)

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de Ciutadans (Cs) creiem que cal un reconeixement i una progressiva incorporació de les llengües amb una perspectiva integradora i equitativa de no discriminació lingüística en l´àmbit educatiu.

Cal potenciar l´educació intercultural, consolidar i transformar la relació entre les llengües oficials vehiculars en un marc plurilingüe i reforçar gràcies al respecte a la diferència i el foment de la convivència i la cohesió social.

Moltes vegades existeix la confusió entre cohesió social i monolingüisme. Les aules no són homogènies, la diversitat ha estat i està sempre present en la societat. L´àmbit educatiu ha de representar aquesta realitat. La coexistència de diferents llengües en un mateix territori, és per tant, una realitat que exigeix propostes noves d´intervenció educativa diferents al model actual d´ús d´una única llengua a les institucions oficials, així com al sistema educatiu.

Parlem de plurilingüisme social a la presència de vàries llengües en la vida d´una comunitat, parlem de plurilingüisme individual a la utilització de vàries llengües en la vida diària d´un individu i parlem de plurilingüisme escolar o universitari a la presència de dos o més llengües en el currículum com a mitjà d´instrucció i d´ensenyament.

És innegable el consens al que les institucions educatives estan arribant sobre l´educació plurilingüe, l´aprenentatge d´una llengua representa un objectiu cultural prioritari, la participació en el desenvolupament de la cohesió social dins d´un marc de ciutadania plural i el reforç de les llengües com a element de transformació social mitjançant la seva inclusió en el currículum, per a tot l´alumnat i en igualtat de condicions de les llengües cooficials del territori, arribant a un model que ordenaria les llengües en contacte sense provocar un procés de substitució d´unes per unes altres.

El model de societat multicultural o monolingüístic, és un concepte obsolet i arcàic, a diferència d´un model pluricultural o plurilingüístic que enriqueix i facilita la construcció d´una ciutadania participativa com exigeix la nostra democràcia actual.

El procés de l´ensenyament-aprenentatge de les llengües no pot desvincular-se dels aspectes culturals i lingüístics dels individus, reforçant la cohesió social del territori, edificant una societat més equitativa, plural i plurilingüe.

El model trilingüe que proposa Ciutadans (Cs) en l´àmbit educatiu permet el coneixement del català, el castellà i una llengua estrangera, principalment l´anglés, incorporant un 20% de les clases en aquesta llengua, un 40% de les classes en català i un 40% de les classes en castellà. La resta de models educatius porten inevitablement al fracàs escolar.

Cal diferenciar el sistema d´inmersió lingüística del plurilingüisme, el primer és un sistema monolingüe on les matèries s´imparteixen en una sola llengua vehicular i les matèries de llengua castellana i anglesa només tenen un nombre d´hores assignades a la setmana i s´ensenyen com a idioma extern a la inmersió, en canvi, en el sistema plurilingüe o trilingüe, les assignatures s´imparteixen en diferents llengües vehiculars i permet que els alumnes puguin aprendre anglés a un nivell superior independenment de la capacitat econòmica de les families.

Aquest model trilingüe en l´àmbit educatiu s´ha d´impulsar des de les primeres etapes educatives, concretament, des de les escoles bressol municipals, una competència que pertany als Ajuntaments. Per a portar a terme aquest objectiu cal una col·laboració i coordinació entre el Departament d´Ensenyament, els Serveis Territorials corresponents, les Diputacions, els Consells Comarcals i els Ajuntaments, els quals tenen les competències en aquesta etapa inicial del sistema educatiu.

Cal dotar una assignació pressuspostària des de la Generalitat de Catalunya per assignar els recursos necessaris i superiors a l´actualitat i fer el pagament del deute que actualment té amb els Ajuntaments en relació amb les escoles bressol municipals.

Els Ajuntaments també són responsables d´impulsar aquest model trilingüe, reflexe de la societat plurilingüe, en les seves activitats lúdiques i culturals, tals com la organització de casals d´estiu, colònies o la organització de premis i concursos literaris, on es garanteixi la presència de les tres llengües (català, castellà i anglés), en igualtat de condicions i oportunitats i eliminant la barrera económica que tinguin les families d´accés, en especial, a l´aprenentatge de l´anglés.

La transició cap a la implantació d´un model trilingüe, comença des de l´administració més propera i pròxima a la ciutadania i a l´evolució de la seva vida qüotidiana, parlem dels Ajuntaments.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´ajuntament de Rubí, proposa al Ple de la Corporació, l´adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Instar al Departament d´Ensenyament a convocar a totes les formacions polítiques representades al Parlament de Catalunya i a tots els sectors afectats a firmar un Pacte Autonòmic per la millora de l´educació a Catalunya.

SEGON: Instar al Departament d´Ensenyament a fer efectiu el trilingüisme, en tots els centres escolars, garantint que siguin llengües vehiculars, el català, el castellà i l´anglés, garantint que les llengües oficials o cooficials tindran una presència vehicular a l´horari lectiu i sempre en assignatures troncals.

TERCER: Instar al Departament d´Ensenyament a col·laborar amb els Ajuntaments, Diputacions i Consells Comarcals, dotant d´auxiliars de conversa en anglés a les escoles del Servei d´Educació de Catalunya que ho demanin.

QUART: Instar al Departament d´Ensenyament i al seu Conseller a fer efectiu el pagament del deute que té amb els Ajuntaments en relació a les escoles bressol municipals i a ampliar les partides pressupostàries corresponents per millorar el sistema educatiu a Catalunya.

CINQUÈ: Instar a l´Ajuntament de Rubí, a implantar aquest model trilingüe des de les escoles bressol municipals i en les activitats lúdiques i culturals organitzades des del propi Ajuntament.

SISÈ: Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als seus Grups Parlamentaris, al Conseller i al Departament d´Ensenyament, als Serveis Territorials corresponents, a les Diputacions i als Consells Comarcals corresponents.

La importancia en la sociedad de dominar varios idiomas se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Cada vez son más las puertas que nos abre el dominio de una segunda lengua y, por supuesto, de un tercer idioma. Existen ejemplos de países donde los niños son capaces de dominar varias lenguas desde muy pequeños de una forma natural y sentimos que deberíamos seguir su ejemplo.

La educación trilingüe es toda ventaja para los niños, la habilidad de dominar 3 idiomas de una forma natural:

– Puede abrir infinitas oportunidades laborales en su futuro, porque con tres idiomas se amplía el mercado laboral.

– Incrementa la seguridad en sí mismo, y potencia las relaciones sociales, como el interés del niño por otras culturas y conocimientos.

El sistema trilingüe,  permite que los alumnos puedan aprender inglés a un nivel superior independientemente  de la capacidad económica de las familias, garantizando la igualdad de todos los ciudadanos.. En España diferentes comunidades están trabajando para ofrecer una educación trilingüe, como es el País Vasco, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Por último quisiera recordarles el artículo 26  tercer párrafo de la       declaración universal de los derechos humanos:

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que  darle a sus hijos.

 

No hagan política con la educación, y busquemos acuerdos.

VOTAMOS SI

 

 

24.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (CDC) CONTRA LES OCUPACIONS D’HABITATGES A PARTICULARS I PER A LA PROTECCIÓ DE LES FAMÍLIES AFECTADES (EXP. 000067/2017-ALCALDIA)

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La crisi econòmica, les desigualtats socials, la deficient regulació de determinades pràctiques bancàries i la manca de recursos destinats a polítiques de promoció d’habitatge públic han provocat múltiples conseqüències negatives tant econòmiques com socials els darrers anys.

A la nostra ciutat aquesta situació afecta de diverses maneres a la vida quotidiana de la ciutadania: manca d’habitatges de protecció social, manca d’oferta de pisos de lloguer i preus excessivament elevats, dificultat per accedir a crèdits hipotecaris que inflen la bombolla dels preus dels lloguers, així com ocupacions il·legals en pisos que són propietat de bancs però també de particulars.

A Catalunya estan proliferant màfies que s’aprofiten de la necessitat d’habitatge per cobrar per informar i gestionar ocupacions il·legals. La legislació vigent que no permet als cossos policials actuar una vegada les ocupacions han superat un determinat límit d’hores i la desorientació de l’afectat a l’hora d’actuar amb celeritat, provoquen situacions surrealistes en què l’”okupa” té més drets que el legítim propietari.

Aquesta problemàtica afecta a la cohesió social, ja que provoca situacions tenses i, en alguns casos violentes, que degraden la convivència veïnal i ciutadana. La nostra ciutat ha viscut diversos episodis tant a les urbanitzacions com al nucli urbà que han generat situacions de violència amb risc per a la integritat física o salut dels afectats.

Un altre factor que cal destcar és la sensació d’inseguretat física, així com d’inseguretat jurídica i d’injustícia davant la frustració i impotència que generen les ocupacions quan els propietaris legítim de l’habitatge no hi poden accedir un cop ocupat i les forces policials i la justícia no els donen solucions ràpides i justes.

Cal destacar que la Generalitat de Catalunya, malgrat la manca de recursos econòmics producte del dèficit fiscal amb l’estat espanyol i de la crisi financera de les administracions, així com la manca de competències per a legislar determinades matèries que permetrien resoldre o millorar algunes de les situacions descrites, treballa intensament per pal·liar-ne les conseqüències.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya s’ha posicionat a favor de la dació en pagament en el cas de desnonaments d’habitatges.

D’altra banda el Departament de Governació ha gestionat la mediació en centenars de casos entre les entitats bancàries i els afectats per a poder arribar a acords de lloguers socials quan els hipotecats no podien seguir fent front als seus deutes.

Així mateix, la Generalitat ha anunciat darrerament la construcció de  nous habitatges de protecció oficial a Can Sant Joan de Rubí.

Per aquests motius des del Partit Demòcrata proposem per a la seva adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí:

Primer.- Instar al Ple de l’Ajuntament a manifestar el seu rebuig a les ocupacions en general però especialment a aquelles que afecten propietaris particulars i que provoquen una situació absolutament injusta.

Segon.– Instar a donar suport al projecte de Llei Anti-Okupacions presentat pel Partit Demòcrata, actualment en fase prèvia al debat al Congrés dels Diputats.

Tercer.-  Fer una crida a totes les persones que ocupen pisos de particulars a què siguin conscients de les greus repercussions econòmiques familiars i de cohesió social que els seus actes estan provocant als seus conciutadans i que abandonin el pis ocupat.

Quart. – Instar al Deganat del Partit Judicial de Rubí, intervenint els serveis jurídics de l’Ajuntament conjuntament amb la Policia Local, a redactar un protocol d’actuació per tal que s’evitin situacions d’engany que, amb la vigent llei a la ma, acabin provocant la indefensió dels propietaris legítims d’habitatges quan es produeixen ocupacions il·legals.

Cinquè.- Instar a la Policia Local, conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, a detectar i denunciar a les màfies que operen a la nostra ciutat venent informació sobre pisos susceptibles de ser ocupats i que es lucren a costa de persones que, en alguns casos, tenen una escassa capacitat econòmica.

VOTAMOS SI

 

25.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL PER AL FOMENT DEL COMERÇ JUST I DECLARAR RUBÍ CIUTAT PER AL COMERÇ JUST (EXP. 000068/2017-ALCALDIA)

 

La globalització ha pres el relleu del colonialisme mantenint i accentuant les relacions politicoeconòmiques de dominació, dependència i explotació entre països de la perifèria (sud) i països del centre (nord) que generen desigualtats socials, econòmiques i mediambientals estructurals. Així ho evidencia l’extracció de Coltan a la República Democràtica del Congo, el programa ATALANTA de la Unió Europea, els monocultius d’oli de palma d’Unilever… entre tants altres exemples.

Per això, el comerç internacional juga un paper rellevant en aquest sistema de desigualtat en tant que multinacionals aprofiten la globalització per a deslocalitzar els sistemes productius a països de la perifèria (sud) amb regulacions més laxes pel que fa al medi ambient, als drets humans, drets laborals, les desigualtats de gènere, la pressió fiscal… per a extreure plusvàlues més generoses i més rendiment econòmic.

El comerç just és un sistema comercial solidari i alternatiu al convencional que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa. Es constitueix com a un moviment internacional format per organitzacions del Sud i del Nord amb l’objectiu de millorar l’accés al mercat dels productors més desafavorits i canviar les injustes regles del comerç internacional que consoliden la pobresa i la desigualtat mundial.

El moviment de comerç just comença entre els anys 40-50 als Estats Units on es desenvolupen les primeres iniciatives amb Ten Thousand Villages (Self Help Crafts), el 1964 arriba la primera iniciativa de comerç just a Europa, al Regne Unit, via l’ONG Intermón Oxfam i el 1968 als Països Catalans via l’ONG SETEM.

Segons dades d’Eurostat, l’Estat espanyol és el tercer estat europeu amb menys despesa anual per habitant en productes de comerç just. Essent la despesa anual de l’Estat espanyol en productes de comerç just de 0,71€ per habitant quan la mitjana de la Unió Europea de 10,74€.

Les organitzacions WFTO (World Fair Trade Organization) i Just IDEAS atorguen la titulació de “Ciutat pel comerç just” en complir cinc criteris:

 1. Aprovació, per part de l’Ajuntament, d’una Resolució favorable al Comerç Just i al consum d’aquest tipus de productes.
 2. Oferir productes de comerç just en cafès, restaurants i botigues de la ciutat.
 3. Compromís del sector privat i organitzacions introduint aquest tipus de productes en el seu consum intern.
 4. Comunicació i sensibilització a la ciutadania a fi i efecte de poder-la implicar al màxim en el comerç just.
 5. Creació d’un grup de treball que coordini el programa.

 A més el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució (285/V) de suport al comerç just i solidari el 3 d’abril de 1997 on s’instava al Govern espanyol a (1) atorgar una atenció especial als programes dirigits a promocionar el comerç just i solidari, en el marc de la seva política de cooperació per al desenvolupament; (2) establir relacions de cooperació amb empreses de comerç just i solidari, fundacions, organitzacions no governamentals i altres organitzacions que desenvolupin projectes en aquest camp, per a estudiar aquestes iniciatives a Catalunya, per a estimular-les, si escau, i participar en la sensibilització de la societat pel que fa al comerç just i solidari; i (3) posar en marxa les recomanacions de la Resolució sobre comerç just i solidari, aprovada pel Parlament Europeu el 19 de gener de 1994.

La Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica està formada per administracions públiques catalanes que volen prendre mesures per a lluitar contra l’explotació laboral de les persones treballadores dels països empobrits a través del seu consum i les seves compres.

Ajuntaments d’arreu dels Països Catalans, com ara Igualada, Esplugues, Castellar del Vallès, Maó, Mollet del Vallès, Gandia, Sitges, Manacor, El Prat de Llobregat, Ciutadella, Benimaclet, Sant Boi, Inca, Sant Adrià del Besòs, Algemesí, Gavà, Llucmajor, Badalona, Palma, València ciutat, Terrassa o Barcelona entre d’altres, estan fent passos cap a l’adopció del comerç just en tots els àmbits possibles a través de la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica, la Xarxa de botigues de Comerç Just de Mallorca i la Coordinadora Valenciana d’ONG.

Pel que fa la nostra ciutat, hem de dir que a Rubí durant uns anys vam disposar d’un punt de venda de productes de comerç just a l’Ateneu municipal, mitjançant un conveni signat entre l’Ajuntament de la nostra ciutat i la Coordinadora d’Entitats, qui gestionava l’Ateneu en aquells moments. I malgrat aquesta i d’altres iniciatives dutes a terme des de la Regidoria de Comerç, com el mercat de productes ecològics i de proximitat que té lloc un cop al mes al nostre municipi, creiem que no són suficients i que cal fer un pas més endavant.

És per tot l’exposat anteriorment que proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER. Elaborar un pla municipal, abans de finalitzar l’any 2017, que englobi el conjunt de polítiques i mesures per tal de promoure i estimular l’ús de productes de comerç just i implementar de forma efectiva el comerç just als serveis i dependències municipals i a tots els equipaments de titularitat municipal. Aquest pla, entre d’altres, ha d’incloure les següents mesures:

 • Realitzar una campanya d’informació i sensibilització, en col·laboració amb les organitzacions no governamentals que impulsen el comerç just, al personal municipal, el conjunt de la ciutadania i els comerços de la ciutat.
 • Inserir en els plecs de condicions als concursos públics d’adjudicació de serveis clàusules favorables al comerç just, especialment en els àmbits de cafeteria, màquines expenedores i restauració.
 • Introduir criteris ètics favorables al comerç just en les compres que realitza de forma directa l’Ajuntament de Rubí, així com també la inclusió de criteris socials i mediambientals.
 • Estudiar la viabilitat d’apostar per alternatives de comerç just per a material tèxtil promocional (samarretes, bosses, regals institucionals…).
 • Prioritzar iniciatives de comerç just en les convocatòries de subvencions destinades a implementar les polítiques de cooperació al desenvolupament.
 • Vetllar per la presència de paradistes que tinguin en compte criteris de comerç just i que n’ofereixin productes de comerç just a les diferents fires i mercats que es desenvolupen al municipi.

SEGON. Donar suport a totes les iniciatives que es desenvolupin a Rubí en la promoció i l’estímul del comerç just.

TERCER. Estudiar la viabilitat d’adherir-nos a la “Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica”, i adherir-nos-hi en cas que sigui possible, per tal de treballar conforme les condicions que proposa la World Fair Trade Organization per esdevenir una ciutat pel comerç just.

QUART. Comunicar els següents acords a Intermon Oxfam, SETEM, World Fair Trade Organization i la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica.

 

VOTAMOS SI